Seahorse

Seahorse

Ornate ghost pipefish

Ornate ghost pipefish

clown frogfish

Clown frogfish

harlequin shrimp

Harlequin shrimp